ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่าธรรมเนียมเมื่อไม่มาแสดงตัวตามเวลา

หมายเหตุ: หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 69524 และหมายเลขเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) สำหรับชำระสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้าหรือบริการเสริมอื่นขึ้นต้นด้วย 69545

(ชื่อสกุล เช่น Smith)

(ชื่อแรกและชื่อกลาง เช่น JohnKevin)