ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำขอคืนเงิน/สอบถามเกี่ยวกับคำขอคืนเงิน

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับรายการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของ EVA Air, App, การทำรายการจองต่างๆที่ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเป็นการชำระโดยผ่านบุคคลที่สามตามที่กำหนดไว้(หมายเหตุ) ที่ศุนย์สำรองที่นั่งและบัตรโดยสารของสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรโดยสารหรือบริการเสริมต่างๆ ผู้โดยสารที่ต้องการขอคืนบัตรโดยสาร กรุณาแจ้งหมายเลขบัตรโดยสาร ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการขอคืนค่าบริการเสริม เช่น ค่าสัมภาระส่วนเกิน กรุณาแจ้งหมายเลขเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD)


หมายเหตุ: Alipay และ WeChat Pay ในประเทศจีน


Please refer to Changes/Refunds of EVA/UNI Air Tickets due to Flight Cancellations/Schedule Changes.

หมายเหตุ: หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 69524 และหมายเลขเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) สำหรับชำระสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้าหรือบริการเสริมอื่นขึ้นต้นด้วย 69545

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

Note

  • เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และรักษาผลประโยชน์ของคุณ การขอคืนเงินที่ทำผ่านทางเว็บไซต์จะสามารถให้ทำคืนไปยังบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเดิมที่ใช้ในการซื้อเท่านั้น หลังจากที่คุณได้ทำรายการขอคืนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของการชำระเงินเดิมอันเนื่องมาจากบัตรเครดิตหายหรือยกเลิก และอื่น ๆ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
  • หากต้องการขอคืนรางวัลบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินอีวีเอแอร์ โปรดทราบว่าระบบขอคืนบัตรโดยสารนี้ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้
  • ในการดำเนินการขอคืนเงิน หากเป็นบัตรโดยสารที่ออกให้โดยตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนโดยตรง
  • ระบบจะคำนวณมูลค่าการคืนเงินและโอนเงินจำนวนนี้ (หากมีมูลค่าคงเหลือ) ไปยังบัญชีที่ใช้ในการทำรายการครั้งแรกของคุณ หากยอดเงินคืนที่คำนวณได้มีมูลค่าสูงกว่าการชำระเงินของการทำรายการในครั้งแรก ยอดคงเหลือส่วนเกินจะถูกคืนไปยังบัญชีการชำระเงินอื่น ๆของคุณตามลำดับ
  • สำหรับการเดินทางที่ไป-กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 100% หากการขอคืนเงินนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ซื้อบัตรโดยสารและบัตรโดยสารนั้นๆมีกำหนดวันเริ่มต้นเดินทางออกอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์(168 ชั่วโมง) นับจากวันที่ได้ซื้อบัตรโดยสาร
  • หากมีมูลค่าคงเหลือหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารที่ได้ใช้ไปและค่าธรรมเนียมในการขอคืน/ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง/ค่าธรรมเนียมบริการการจอง/ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารของคุณภายใน 7 วันทำการ (ซึ่งคาดว่าคุณจะสามารถตรวจสอบรายการคืนดังกล่าวได้ภายใน 1-2 รอบบัญชี) แต่หากเป็นการชำระด้วยเงินสดหรือเช็คธนาคาร เราจะดำเนินการคืนภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
  • การขอคืน/ยกเลิกบัตรโดยสารในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ จะคำนวณโดยนำราคาบัตรโดยสารของส่วนที่ได้ใช้ไปแล้วมาหักออกจากราคาบัตรโดยสารที่ได้ชำระไว้ ไม่ใช่เป็นการคำนวณโดยหักออกครึ่งหนึ่งจากราคาบัตรโดยสารที่ชำระไว้เดิม (ค่าธรรมเนียมบริการการจองไม่สามารถขอคืนได้) ทั้งนี้ยอดเงินคืนที่ได้รับหลังจากคำนวณแล้วอาจจะมีเพียงแค่ค่าภาษีสนามบินเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอคืนบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมกรณีที่ไม่ได้มาเช็คอินในเที่ยวบินที่ได้จองไว้ หลักการคำนวณการคืนเงินดังที่ได้กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่มีเงื่อนไขไม่อนุญาตให้ยกเลิก/ขอคืนเงินได้ด้วยเช่นกัน
  • การขอคืนบัตรโดยสารที่ใช้ไมล์สะสมบางส่วนหรือทั้งหมดในการแลกส่วนลดค่าบัตรโดยสาร กรณีที่ต้องการขอคืนบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ตลอดเส้นทาง สามารถขอคืนเงินที่ได้ชำระเป็นค่าบัตรโดยสาร ค่าภาษี และไมล์สะสมที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในวันที่ขอคืนบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารที่ได้ใช้โดยสารไปแล้วบางส่วน จะขอคืนได้เฉพาะเงินค่าบัตรโดยสาร ค่าภาษีของเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้โดยสารเท่านั้น และจะไม่มีการคืนไมล์สะสมที่ได้ใช้แลกส่วนลดไปแล้วทั้งสิ้น
  • ที่นั่งที่อัปเกรดผ่าน EVABidDeal จะสามารถใช้เฉพาะกับวันที่และเที่ยวบินที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารเท่านั้น หลังจากที่ได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนและขอคืนเงินได้ (โปรดดูเพิ่มเติมที่ ถาม-ตอบ)