ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เช็คอินออนไลน์

คุณสามารถเช็คอินทางออนไลน์ได้ระหว่าง 48 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

ใส่รหัสอ้าง​อิงการจองของคุณ​ (6 ตัวอักษร​และ/หรือตัวเลข)​ หรือหมายเลขบัตร​โดยสาร​/EMD​ (13 หลัก)

(นามสกุล ตัวอย่างเช่น Smith)

(ชื่อต้น + ชื่อกลาง ตัวอย่างเช่น JohnKevin โปรดข้ามหากคุณไม่มีชื่อต้น)

หมายเหตุ

  • เที่ยวบินที่อยู่ในเกณฑ์สำหรับเช็คอินออนไลน์: เที่ยวบินที่อยู่ในเกณฑ์รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air และ UNI Air ส่วนเที่ยวบินรหัสร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นและเที่ยวบินเช่าเหมาลำยังไม่อยู่ในเกณฑ์ขณะนี้ เช็คอินทางออนไลน์จะใช้กับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารและได้รับการยืนยันการจองแล้วเท่านั้น ผู้โดยสารต้องกรอกเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่า) ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเตรียมเอกสารการเดินทางและข้อมูลการจองที่มีอยู่ให้พร้อม
  • หากคุณได้เช็คอินเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดไปรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องและเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของคุณอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเพื่อปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการรักษาความปลอดภัย EVA Air และ UNI Air สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเช็คอินของคุณหากคุณไม่ได้มารับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก